WiadomośćBezrzecze: Nabór do punktu przedszkolnego (więcej...)
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek 06 marca 2014 - 10:08:36


Bezrzecze: Nabór do punktu przedszkolnego


W środę 5 marca rozpoczął się nabór do punktów przedszkolnych w gminie Dobra na rok szkolny 2014/2015. Dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz do punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach.


Punkt Przedszkolny w PSP w Bezrzeczu
ul. Koralowa 61b/17, 61c/16, Bezrzecze

Przedszkole zostało otwarte 2 stycznia 2011 roku. Przez pierwszy rok istnienia placówki, realizowany był projekt "Dobry przedszkolak" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od stycznia 2012 roku punkt przedszkolny został przejęty przez szkołę w Bezrzeczu. Ilość miejsc wynosi 25. Powstała jedna grupa 3 i 4 latków.

W rekrutacji o przyjęcie do punktów przedszkolnych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Dobra, które w roku szkolnym 2013/2014 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić punkt przedszkolny.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO - POBIERZ PLIK .PDF

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym punkcie przedszkolnym.

Do punktu przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20b ustawy o systemie oświaty wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Reklamy Google:


Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Dobra (oświadczenie Nr 1);
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie Nr 2);
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
4) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3);
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci otrzymają taką sama liczbę punktów, a punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1) dziecko urodzone w 2010 roku, które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną – 10 pkt;
2) dziecko rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących na terenie Gminy Dobra – 2 pkt;
3) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz dziecko wychowywane przez jednego rodzica/ prawnego opiekuna pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w danym punkcie przedszkolnym – 6 pkt;
5) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice/ opiekunowie prawni objęci są pomocą socjalną – 2 pkt;
6) dziecko, którego rodzice/ opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego – 5 pkt.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:
1) oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (oświadczenie nr 4);
2) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, złożona w tym samym co kandydat punkcie przedszkolnym, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
3) oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego (oświadczenie nr 5);
4) oświadczenie rodziców kandydata, że dziecko urodzone w roku 2010 nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną (oświadczenie nr 6);
5) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Informacje dodatkowe:
1) należy wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać punkt przedszkolny pierwszej i drugiej preferencji;
2) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
3) rekrutacja obejmuje tylko punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra;
4) wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w wersji papierowej składa się wyłącznie w placówce pierwszej preferencji. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego punktu przedszkolnego;
5) wniosek dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu i Zespołu Szkół w Dołujach, na stronach internetowych szkół: www.zsdoluje.pl lub www.pspbezrzecze.pl, a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Nabór do Punktów przedszkolnych;
6) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego punktu przedszkolnego;
7) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej – www.ceidg.gov.pl, wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku.

Wzory oświadczeń:

1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Dobra - pobierz plik .pdf
2) oświadczenie nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz plik .pdf
3) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - pobierz plik .pdf
4) oświadczenie nr 4 – oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - pobierz plik .pdf
5) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego - pobierz plik .pdf
6) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodziców kandydata, że dziecko urodzone w roku 2010 nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną - pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego - pobierz plik .pdf
Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji - pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji - pobierz plik .pdf
Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego - pobierz plik .pdf

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości



Zobacz artykuły powiązane:


Punkt przedszkolny
w Bezrzeczu!


Już od stycznia przyszłego roku zostanie utworzony, po raz kolejny, Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. 25 listopada, zarządzeniem Wójta Gminy Dobra, została powołana Komisja kwalifikacyjna w celu weryfikacji wniosków i naboru dzieci do Punktu przedszkolnego. Wnioski można składać do dnia 13 grudnia br.

Otwarcie Punktu Przedszkolnego w Bezrzeczu!

W dniu 3 stycznia 2011 r. o godzinie 8.00, przy ul. Koralowej 61 b/17 w Bezrzeczu nastąpiło uroczyste otwarcie, kolejnego w Gminie Dobra, Punktu Przedszkolnego. Uczestniczyli w nim Pani Wójt - Teresa Dera, rodzice oraz najważniejsze w tym dniu osoby – dzieci.



Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://www.bezrzecze24.pl/news.php?extend.1549 )