WiadomośćUchwalono budżet gminy Dobra na 2018 r.
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa 03 stycznia 2018 - 08:33:43


Uchwalono budżet gminy Dobra na 2018 r.


Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Dobra na 2018 rok przygotowany przez wójt Teresę Dera. Głosowanie nad budżetem odbyło się w czwartek, 28 grudnia podczas ostatniej w tym roku XXIX sesji Rady Gminy Dobra.


W prognozowanych na 2018 rok dochodach w kwocie 115.199.128,55 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 46.033.588 zł i CIT kwota 700.000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 24.979.500 zł, co stanowi ok. 22% dochodów budżetu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.177.200 zł, co stanowi ok. 7% całości dochodów.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 17.069.580 zł, co stanowi ok. 15% wszystkich zaplanowanych dochodów. Dotacje z budżetu państwa przeznaczone są na finansowanie głównie zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (2.907.000 zł) i świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ (12.834.000 zł).

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 112.599.128,55 zł i będzie niższa do prognozowanych dochodów o 2,6 mln zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 43.846.775 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2017 roku zostały podpisane umowy. Plan wydatków majątkowych jest równie wysoki jak w 2017 r., mimo konieczności przeznaczenia znacznych kwot na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji oddanych do użytku w latach poprzednich. Wartościowo udział inwestycji w całości wydatków wynosi ok. 39%. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową (35% wydatków majątkowych), oświatę 14%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 33%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7% , kulturę fizyczną 5%.

Uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Zobacz analizę projektu budżetu na 2018 r.

Szczegóły budżetu można poznać na stronie bip.dobraszczecinska.pl

Reklamy Google:


Podczas XXIX sesji Rady Gminy Dobra wręczono też medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia z okazji 50. rocznicy ślubu otrzymali Państwo Helena i Stanisław Miluch z Wołczkowa. Medale nadane postanowieniem Prezydenta RP wraz z życzeniami wręczyli Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch.

Podczas sesji przyjęto również następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok,
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na 2018 r.,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
- w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Dobra,
- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasady prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022,
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze,
- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wąwelnica,
- w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.,
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na 2018 r.

Radni wysłuchali też sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Dobra za 2017 r., zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. oraz wysłuchali raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Na zakończenie sesji wójt Teresa Dera oraz przewodniczący rady Bartłomiej Miluch złożyli życzenia noworoczne. Koniec roku uczczono symboliczną lampką bezalkoholowego szampana.

Źródło: E. Ziółko, J. Jankowska - Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościXXIX sesja Rady Gminy Dobra - 28 grudnia 2017 r.:
Zobacz artykuły powiązane:

Projekt budżetu Gminy Dobra na 2018 r.

W środę, 15 listopada Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2018 rok. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 2,6 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu długoterminowego.Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://www.bezrzecze24.pl/news.php?extend.2979 )